Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Gældende for handler med Kiesel Scandinavia A/S

1. Aftalens grundlag

1.1. Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle købsaftaler / ordrebekræftelse / tilbud medmindre andet skriftligt er aftalt.

1.2. Denne købsaftale / ordrebekræftelse / tilbud er indgået med en erhvervsdrivende Køber (Køber).

1.3. Er Køber uenig i købsaftalens / ordrebekræftelse / tilbud indhold, skal han fremkomme med indsigelse senest 5 hverdage efter indgåelse af købsaftalen / ordrebekræftelse / tilbud.

1.4. Efterfølgende aftaler er kun bindende, hvis de skriftligt er tiltrådt af begge parter. Fraviger købsaftalen fra ordrebekræftelsens ordlyd, da vil købsaftalen gå forud for ordrebekræftelsen.

1.5. Fortrydelse – annullering af en købsaftale / ordrebekræftelse skal ske fra købers side inden 14 hverdage på e-mail til Kiesel Scandinavia A/S. Hvis de fortryder efter 14 hverdage vil de skulle betale et mindre beløb på 20 % – af den indgåede købsaftale / ordrebekræftelse med Kiesel Scandinavia A/S. Med mindre andet er aftalt med Kiesel Scandinavia A/S og kan fremlægges på skrift, kan handlen fortrydes. Special fremstillet maskiner – tilbehør tages ikke retur. Med mindre andet er aftalt med Kiesel Scandinavia A/S og kan fremlægges på skrift.

2. Priser

2.1. Priser på genstande (reservedele, maskiner, tilbehør, m.m), der ikke skal leveres omgående, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden levering er sket ændring af offentlige afgifter, toldtariffer, valutakurser m.v.

2.2. Har sådanne ændringer fundet sted er Kiesel Scandinavia A/S berettiget til at foretage justering af købesummen til udligning heraf.

2.3. Belastes Køber herved med en prisstigning på over 5% af den aftalte pris, kan Køber vælge at annullere handlen hvis han meddeler dette til Kiesel Scandinavia A/S inden for 3 dage (på en e-mail )efter, at Køber har modtaget meddelelse om den ændrede pris.

3. Levering og risiko

3.1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sker levering ab Kiesel Scandinavia A/S’ forretningsadresse.

3.2. Er det aftalt, at Kiesel Scandinavia A/S skal sende varen, afholder Køber alle udgifter til fragt, forsendelse og evt. forsikring. Køber bærer risikoen for varernes hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader Kiesel Scandinavia A/S’ forretningsadresse.

3.3. Køber er pligtig til at afhente det købte inden 6 dage efter, at det af Kiesel Scandinavia A/S er meldt klar til afhentning.

3.4. Såfremt levering på grund af Købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, har Sælger ret til at foretage koncentration af leverancen og underrette Køber herom. Kiesel Scandinavia A/S er herefter berettiget til at fremsende faktura, uanset om Køber har afhentet som aftalt.

4. Kiesel Scandinavia A/S ansvar ved forsinkelse

4.1. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af Sælger angivne leveringstidspunkt omtrentlig. Sælger kan kræve leveringstiden ændret ved enhver ændring i eller tilføjelse til ordren.

4.2. Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at annullere handlen, medmindre forsinkelsen varer længere end 60 dage.

4.3. Køber kan ikke som følge af Kiesel Scandinavia A/S’ forsinkelse eller egen ophævelse af aftalen, rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab medmindre Køber kan dokumentere, at forsinkelsen skyldes grov uagtsomhed fra Kiesel Scandinavia A/S’ side.

4.4. Kiesel Scandinavia A/S kan ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK 10.000 i alt for forsinkelse pr. købsaftale.

4.5. Opstår der forsinkelse eller umuliggøres levering som følge af omstændigheder, herunder bl.a. strejke, lockout, brandskade, mangel på transportmidler, mangler ved eller forsinkelser på ydelser fra underleverandører, som ikke kan tilregnes Kiesel Scandinavia A/S og som var Kiesel Scandinavia A/S ubekendt på tidspunktet for købsaftalen, er Kiesel Scandinavia A/S uden ansvar for Købers eventuelle afledte både direkte og indirekte tab.

4.6. Forsinkelse, foranlediget af grunde anført under pkt. 4.5., giver alene Køber ret til at hæve kontrakten, hvis det købte ikke er leveret senest 8 dage før den pågældende Købers anvendelsessæson for det købte.

4.7. Kiesel Scandinavia A/S’ leveringsforpligtelse suspenderes i den tid leveringshindringen varer, jf. pkt. 4.5., og Kiesel Scandinavia A/S har ret til at annullere købet, når leveringshindringen har varet i mere end 60 dage, uden at dette berettiger Køber til at kræve erstatning af nogen art.

5. Service, reklamation og mangler

5.1. Køber er forpligtet til nøje at iagttage instruktionerne i Kiesel Scandinavia A/S’ dokumentationsmateriale, herunder brochurer, vejledninger, eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger fra Kiesel Scandinavia A/S om anvendelse og vedligeholdelse af det købte.

5.2. Køber skal ved modtagelsen, og inden det købte tages i brug, justeres eller bearbejdes, kontrollere om det købte svarer til den aftalte kvalitet og mængde samt kontrollere for eventuelle mangler.

5.3. Konstaterer Køber, at det købte ikke er kontraktmæssigt, skal Køber straks skriftligt reklamere overfor Kiesel Scandinavia A/S, med en beskrivelse af manglen. Reklamation over mangler skal være modtaget af Kiesel Scandinavia A/S senest 14 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget af Køber.

5.4. Ved køb af nye varer, herunder maskiner, skal ethvert mangelkrav, uanset art, dog være gjort gældende senest 12 måneder fra leveringsdagen, og for salg af nye reservedele senest 6 måneder fra leveringsdagen, medmindre andet er skriftligt aftalt med Kiesel Scandinavia A/S.

5.5. For nye varer foretager Kiesel Scandinavia A/S indenfor fristen på 12 måneder ombytning af dele, der er defekte på grund af materiale-, monterings-, eller fabrikationsfejl. Ombytning finder ikke sted, hvis fejlen skyldes, at Køber ikke har fulgt Kiesel Scandinavia A/S’ instruktioner, jf. pkt. 5.1., hvis ombytning ønskes grundet normalt slid, hvis der er anvendt andre reservedele end de originale eller de af Kiesel Scandinavia A/S anviste, eller hvis reparationen er udført af andre end de af Kiesel Scandinavia A/S godkendte værksteder.

5.6. Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Kiesel Scandinavia A/S. Kiesel Scandinavia A/S er dog ikke forpligtet til at afholde monteringsomkostningerne i de tilfælde, hvor montering normalt kan foretages af Køber. Har Køber efter levering fået påmonteret ekstraudstyr, afholder Køber selv eventuelle ekstraudgifter forårsaget heraf i forbindelse med mangelafhjælpning. Kiesel Scandinavia A/S forbeholder sig ret til at fakturere Køber for omkostninger ved uberettiget reklamation.

5.7. Såfremt der påvises mangler der kan gøres gældende over for Kiesel Scandinavia A/S, er Kiesel Scandinavia A/S efter eget valg berettiget og forpligtet til inden for rimelig tid enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller at give Køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum.

5.8. Køber kan ikke som følge af mangler ved det købte eller egen ophævelse af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at manglen skyldes grov uagtsomhed fra Kiesel Scandinavia A/S side.

5.9. Kiesel Scandinavia A/S kan ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK 10.000 i alt for mangler pr. købsaftale.

5.10. Indleder Kiesel Scandinavia A/S forhandling med Køber med henblik på at finde en mindelig løsning på en reklamation, indebærer det ikke, at Kiesel Scandinavia A/S har anerkendt reklamationen. Kiesel Scandinavia A/S er derfor fortsat berettiget til at gøre de aftalte reklamationsfrister og ansvarsbegrænsninger gældende over for Køber.

6. Brugte maskiner/ibyttetagne maskiner

6.1. Ved salg eller ibyttetagning af brugte varer, herunder maskiner, reservedele m.v., er disse handlet, som de er og forefindes uden noget ansvar og uden nogen reklamationsret, jf. dog nedennævnte bestemmelser.

6.2. Har den sælgende part tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller hvis maskinen m.v., er i væsentlig ringere stand end det kunne forventes under hensyntagen til prisen og omstændighederne i øvrigt, gælder pkt. 6.1. ikke.

6.3. Ved salg eller ibyttetagning af brugte maskiner har den købende part i forbindelse med mangler dog højest reklamationsret i 3 måneder efter levering.

6.4. Medmindre andet er aftalt, indestår Køber for den af Køber solgte / ibytte givne maskines km-/timetal, årgang, og at maskinen er ubehæftet, medmindre andet er skriftligt aftalt.

7. Betaling

7.1. Betaling sker kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt.

7.2. Overskrides det aftalte betalingstidspunkt, skal Køber betale 2% pr. påbegyndt måned i morarente fra leveringsdagen og indtil betaling sker samt et gebyr på 300 kr. for hver skriftlige påmindelse om betaling.

7.3. Kiesel Scandinavia A/S forbeholder sig ret til forlods at afskrive Købers indbetalinger på eventuelle renter og omkostninger der påhviler Køber, forsikringspræmier samt eventuelle reparations- og reservedelsomkostninger i forbindelse med det købte. Anvendes indbetaling på nævnte måde indebærer det ikke misligholdelse af Købers forpligtelser, idet den aftalte afdragsordning forlænges tilsvarende i overensstemmelse med Kreditaftalelovens § 28, stk. 3.

8. Kreditkøb, ejendomsforbehold og forsikringspligt

8.1. Kiesel Scandinavia A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld, gyldig betaling af købesum, renter, omkostninger mv. har fundet sted.

8.2. Sker købet på kredit, er Køber pligtig til inden levering på anfordring at underskrive købsaftale, forsikringsbegæring m.v. Køber er pligtig til at tegne fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring og er på anfordring pligtig til at dokumentere overholdelsen heraf ved forevisning af policer og kvitteringer for betalte præmier. Køber skal sikre, at Kiesel Scandinavia A/S har transport i en eventuel forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt. Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af Sælgers tilgodehavende for så vidt den ikke benyttes til reparation af det købte.

8.3. Køber skal holde det købte i god og forsvarlig stand og skal give Kiesel Scandinavia A/S adgang til at bese det købte.

8.4. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er Køberen forpligtet til at tegne de nødvendige, udvidede forsikringer, jf. pkt. 8.2.

8.5. Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Kiesel Scandinavia A/S, overlade det købte til andre til reparation, medmindre reparationen betales kontant.

8.6. Køber skal ved vedvarende adresseændring straks give Kiesel Scandinavia A/S meddelelse herom.

9. Produktansvar

9.1. Kiesel Scandinavia A/S’ ansvar for skade på ting kan ikke overstige DKK 2 mio. medmindre andet er skriftligt aftalt.

9.2. Det er mellem Køber og Kiesel Scandinavia A/S aftalt, at Kiesel Scandinavia A/S aldrig kan ifalde et videregående ansvar for produktansvar, end hvad der følger af produktansvarsdirektivets regler.

9.3. Kiesel Scandinavia A/S er kun ansvarlig for skade, hvis Kiesel Scandinavia A/S har handlet groft uagtsomt.

9.4. Uanset pkt. 9.1 – 9.3. er Kiesel Scandinavia A/S dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder formuetab, driftstab, avancetab, tidstab m.v., medmindre Køber kan dokumentere, at tabet skyldes grov uagtsomhed fra Kiesel Scandinavia A/S’ side.

9.5. Hvis Kiesel Scandinavia A/S måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand grundet Købers brug, tilbygning, ændring, skrotning, bortskaffelse, salg, udlån, udleje, leasing eller anden råden over den solgte maskine, er Køber pligtig til at skadesløsholde Kiesel Scandinavia A/S i det omfang, ansvaret går ud over de anførte grænser i pkt. 9.1.- 9.4.

9.6. Både Køber og Kiesel Scandinavia A/S er pligtige til at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler en eventuel sag om produktansvar mod den anden part.

10. Tvister

10.1 Tvister om eller i forbindelse med denne aftale afgøres efter dansk ret ved søgsmål ved byretten i Kiesel Scandinavia A/S’ retskreds.